Authors

Thanks Xuqing Kuang and other original Nitrate team members for creating this great software.

Maintainers

Contributors

 • Andrew Ross
 • Anny Zhang
 • Chaobin Tang
 • Chenxiong Qi
 • David Malcolm
 • Deshi Xiao
 • gj
 • Haibo Lin
 • Jian Chen
 • June Zhang
 • Lei Xu
 • Matthias Cavigelli
 • Mihail Mihaylov
 • Mr. Senko
 • sdeng
 • wangjing
 • weizhou
 • Xiangyang Chu
 • Xiao Deshi
 • Xiaoxue Zhang
 • Xuebin Dong
 • Xuqing Kuang
 • Yuguang Wang
 • Zheng Liu
 • 李楠

Also thanks for anyone else who contributes ideas, suggestions and reports bugs.